Søk

Barnevern

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn. Dette er en av våre absolutt favorittorganisasjoner. Følg dem på Facebook du også!


I Tønsberg finner du barnevernet på Byfogdløkka i Halvd. Wilhelmsens alle 1, rett ved Farmandstredet og VKT i Tønsberg. Åpent alle hverdager fra 09:00 - 14:30. Tfl. 33 34 83 30. Du kan ringe, eller du kan komme innom oss på UngInfo. Vi vet mye om dette. Du finner kontaktinfo til alle barneverntjenesten i Vestfold ved å klikke deg inn på kommunale hjemmesider, her finner du en oversikt.

Det diskuteres stadig hvordan fremgangsmåten til barnvernet fungerer. Nå er det laget en film om hvordan barn og ungdom opplevde å bli møtt, TV Vestfold tar en kikk på filmen «Hør på Meg».

Det kriminalforebyggende råd har en god oversikt over straff/reaksjoner overfor unge under 18 år som blir tatt for barne- og ungdomskrimialitet, sjekk her.

Barn kan opptre som part i en barnevernsak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom barnet har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder, eller fylkesnemnda har innvilget partsrettigheter til et barn under 15 år, eller saken gjelder tiltak for barn med atferdsvansker

Du kan ringe alarmtelefonen, tlf: 116 111 eller kontakte barnevernvakta i Vestfold på 33 31 02 03 om du trenger hjelp ettermiddag/kveld/helg, for eksempel hvis du opplever problemer hjemme, i familien eller i vennekretsen. Det er alltid noen du kan få tak i. Klikk for hjemmeside med kontaktinfo for alle barnevernvaktene i Norge. Du kan også kontakte barnevernvakten hvis noen har utsatt deg for hendelser du opplever som ubehagelige eller skremmende.

Du kan komme selv, ringe eller få noen til å hjelpe deg å komme i kontakt med oss. Barnevernet og barnevernvavakta har taushetsplikt. Når du har fortalt noe til oss, har vi ikke lov å snakke om dette til andre enn foreldrene dine. Hvis du skal ha hjelp videre, må de som skal hjelpe deg få vite hva du har problemer med. Barn har selvstendige rettigheter under saksbehandlingen i en barnevernsak. Et barn som har fylt syv år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal informeres og gis anledning til å uttale seg.

Helhetlig Barnevern i Vestfold.
Et treårig prosjekt som har som hovedmål at barn i Vestfold skal møte et helhetlig barnevern med høy kompetanse og god sammenheng. Gå til hjemmesiden så får du vite mer. Landsforeningen for barrnevernsbarn er med i styret for prosjektet.

Bufetat
er ansvarlig for barne- og familievern, for institusjoner og fosterhjem, og for tiltakt for mindreårige enslige asylsøkere. Klikk for hjemmeside.

Familievern
Familievernkontoret i Vestfold tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning. Familievernkontoret i Vestfold dekker kommunene Hof, Holmestrand, Re, Horten, Stokke, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Svelvik, Sande og Andebu. Klikk for hjemmeside.

Familievern
Familievernkontoret i Søndre Vestfold dekker Sandefjord, Lardal, Larvik og Andebu. Klikk her for hjemmeside.

Institusjoner:
Det finns ulike ungdomsinstitusjoner for ungdom. Barn under 12 år blir oftest plassert i fosterhjem om de må ha et annet sted å bo enn hjemme. Klikk for hjemmeside.

Fosterhjem.
Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn, som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet. Klikk for hjemmeside.

Ettervern.
Her kommer du til en side som forteller godt om hva Ettervern er, eller kan være. Klikk for link.

Enslige mindreårige asylsøkere.
Barn og unge under 18 år, som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Bufetat har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år inntil bosetting eller retur. Klikk for hjemmeside.

Dette er skrevet ut fra informsjon fra www.bufetat.no, www.ung.no og www.barnevernvakten.no, tre steder som gir god og oppdatert informasjon om barnevern (og mer).

Voldtekt og overgrep - hvor tar du kontakt?
Legevakten, din fastlege, eller politiet formidler kontakt med teamet for Seksuelle overgrep i Vestfold.  Du blir satt i kontakt med SO-teamet innen en time! Det ytes blant annet bistand i forhold til smitteprøver, sporsikring og psykisk ivaretagelse av den voldsutsatte. Er du redd for smitte, ring legevakt og be om SO-teamet. Teamet har taushetsplikt og tilbudet er gratis, ingen egenandeler. Du bestemmer selv når og om politiet skal involveres.  Se video fra Oslo for å se mer om opplegget.
Ved behov ring Tønsberg interkommunale legevakt: tlf 33 31 63 50, Sandefjord legevakt: tlf 33 45 67 00, Larvik og Lardal legevakt: tlf 33 18 58 00, Holmestand, Hof og Horten legevakt: 33 08 70 00, Svelvik og Sande hører til Drammen legevakt: 32 26 90 00.

Kors på Halsen er Røde kors sin telefon, nettsted, chat for unge opp til 18 år.
Finne dem på Facebook, se hjemmeside, se filmen deres eller ring og spør dem om noe. Hva som helst!
Det du har på hjertet svarer de på. Tlf: 800 333 21. Anonymt og gratis, telefonen er åpen alle hverdager fra 14:00 til 20:00. 

For mer info les her:
Barneventjenesten i Norge består i hovedsak av det kommunale barnevernet. Det var ved utgangen av 2005 ca. 40.000 barn som mottok hjelpetiltak av det kommunale barnevernet. I tillegg mottar barnevernvaktene flere tusen bekymringer fra foreldre, ungdom og andre. Det ble i 2005 innlevert bekymringsmelding eller søkt om støtte for ca 21.000 barn. Barneverntjenesten er innolvert i ca 3.2% av alle barn i Norge. I tillegg til den kommunale barneverntjenesten, har staten gjennom Bufetat ansvar for å rekruttere fosterhjem og å dekke behovet for og drive institusjoner. I tillegg skal de gi konsultasjon til kommuner som ber om det, og de tilbyr støtte i form av tiltak som PMTO og MST. (se forklaring på Bufetat sin side). Bufetat var involvert i ca. 3700 saker i 2005.

Barneverntjenestene i mange kommuner har vært i stor utvikling de siste årene og forskning har gitt større innsikt i hvordan problemer kan avhjelpes og hvordan nye metoder kan benyttes. En form for inndeling er å si at barneverntjenesten benytter kompenserende tiltak eller endringstiltak. Det er i den siste kategorien at den største utviklingen har skjedd i senere tid. En barnevernsak starter med en søknad om hjelp fra de det gjelder eller en bekymringmelding fra andre som er bekymret for et barn eller en familie.

Barneverntjenestene har myndighet til å akuttplassere barn og unge, en myndighet også barnevernvaktene har utover vanlig åpningstid i kommunene. Plasseringen kan være frivillig, men også mot foreldres og/eller ungdoms vilje. Akuttplassering begrunnes vanligvis i foreldres manglende evne til å ta omsorg eller i ungdommens bekymringsfulle oppførsel, "her og nå". Dette omfatter også barn og unge som ikke får lov til å fortsette å bo hjemme. Dette er en svært forenklet forklaring. Det følger med en rekke lover og bestemmelser for hvordan en slik maktutøvelse skal gjennomføres og hva som må være situasjonen. Et midlertidig tvangsvedtak blir fattet av barnevernsjefen eller av politijuristen i det akutelle politikammeret. I tillegg godkjennes vedtak av Fylkesnemnda for sosiale saker. Det finnes regler for partenes klagerett. I noen tilfeller benyttes tvang selv om det er enighet om plasseringen. Dette gjøres for å hindre at barn/unge eller foreldre trekker samtykket. Barneverntjenesten skaffer seg på denne måten sikkerhet for at videre arbeid kan planlegges.

Bufetat har satt opp en god linkoversikt for deg som trenger å vite litt mere. Klikk for videre linker.